Sölvesborgs kommun

Villor och flerfamiljshus

Planerar du att bygga en ny villa eller ett fler­bostads­hus behöver du söka bygglov. Du ska också söka bygg­lov om du vill bygga till ditt hus. Ligger din fastighet inom område med detaljplan krävs bygglov. Av detaljplanen framgår hur fastigheten får bebyggas.

Utanför område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse får du utan bygglov göra en mindre tillbyggnad på ditt bostadshus samt uppföra en komplementbyggnad. Komplementbyggnaden ska till sin karaktär och användning underordna sig huvudbyggnaden.

Ta kon­takt med Bygglovsavdelningen innan du skickar in an­sökan. Det är viktigt att du tar reda på så mycket som möjligt innan du an­söker om bygg­lov. Det gör det enklare både för dig och för oss att undersöka ifall det du vill bygga är genomförbart. Där­för är du alltid väl­kommen med dina frågor till Bygglovsavdelningen innan du skickar in din ansökan.

Handlingarna skiljer sig något åt om du planerar att bygga en- och tvåbostadshus (exempelvis villa, rad- eller parhus) eller om planerna är för ett större byggprojekt.

Ansökan för en- och tvåbostadshus

  • Ansökningsblankett – en kontrollansvarig behövs i de flesta fall.
  • Nybyggnadskarta – rita in nybyggnad/tillbyggnad och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser samt plushöjder på färdigt golv. Om någon byggnad på tomten ska rivas markeras denna. Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Arkitektritningar – planer, fasader och sektion i skala 1:100.
  • Övriga handlingar – om du behöver komplettera din bygglovsansökan med ytterligare handlingar kommer Bygglovsavdelningen att ta kontakt med dig.

Ansökan för flerbostadshus och andra större projekt

  • Ansökningsblankett – en kontrollansvarig behövs i de flesta fall.
  • Nybyggnadskarta – redovisa nybyggnad och ange yttermått, placering på tomten genom mått till tomtgränser samt plushöjder på färdigt golv. Om någon byggnad på tomten ska rivas markeras denna. Beställ nybyggnadskarta via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Markplaneringsritning – redovisa hur in- och utfarter, parkering och dagvatten ska anordnas samt markens plushöjder runt byggnad, vid tomtgränser, för gata, parkering och brandväggar.
  • Arkitektritningar – planer, fasader och sektioner.
  • Övriga handlingar – beroende på projektets art kan till exempel material- och kulörredovisning, illustrationer, verksamhetsbeskrivning eller parkeringsutredning behövas.

Att tänka på

Som fastighetsägare ansvarar du för att ordna parkering för din fastighet i enlighet med kommunens parkeringsnorm. I parkeringsnormen står det riktlinjer för vilka krav som ska ställas på byggherrar och fastighetsägare så att en rimlig efterfrågan på parkering kan tillgodoses.

Detaljplaner och områdesbestämmelser kan innehålla så kallade varsamhetsbestämmelser, främst inom kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Det innebär att i dessa områden kan det behövas bygglov, rivningslov och anmälan för åtgärder som annars inte kräver detta.

Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut