Sölvesborgs kommun

Avgifter, taxor

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsutövningen eller tjänsten.

I avgiften ingår till exempel kostnaden för:

  • Prövning av bygglov
  • Hörande av grannar i vissa fall
  • Delgivning för laga kraft
  • Tekniskt samråd
  • Startbesked
  • Platsbesök
  • Slutsamråd

Storleken på avgiften beror på vad som behöver göras och hur pass komplicerat det är. Observera dock att tillägg kan tillkomma för planavvikelse, lokaliseringsprövning, grannhörande, varsamhet, med mera. Eftersom avgifterna i taxan är knutna till prisbasbeloppet uppdateras prislistan varje år.

Taxan innehåller avgifter för Bygglovsavdelningens verksamhetsområde som bland annat omfattar bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan.

Vid beställning av nybyggnadskarta och husutsättning tillkommer avgift enligt gällande taxa. Avgiften tas ut separat.

Avgiften tas normalt ut i samband med beslut om lov. Observera att även planavgift kan tillkomma!

Vad kostar det?

Bygglov enligt respektive åtgärd, se taxa: Plan- och bygglovstaxa, inklusive kart och mättaxa , 244.2 kB.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut