Sölvesborgs kommun

Gräva och schakta: Tillstånd

En grävmaskin gräver i en schaktgrop i en gata i Sölvesborg

Grävarbete med schaktgrop

För att få utföra grävarbete eller schakta på kommunens mark krävs tillstånd.

Regler och anvisningar för schakt- och ledningsarbeten i kommunal mark

Kommunen förvaltar och är ansvarig för tillsyn och underhåll av kommunal mark. Med detta som bakgrund utfärdar kommunen regler och anvisningar för den som behöver gräva i kommunal mark.

Dessa regler och anvisningar syftar till att minimera skador på gatu- och parkanläggningar, begränsa problem med framkomlighet, samt tillse att berörda parter får information om planerade och pågående arbeten i god tid. Förhoppningen är också att underlätta långsiktig planering och en god samordning för att begränsa antalet ingrepp i gaturummet.

Vid grävning för byggnationer, när nya ledningar ska läggas, eller gamla underhållas, måste krav från olika intressenter jämkas samman så att störningarna blir så små som möjligt. Störningar som uppstår vid schaktning i allmän mark är till exempel problem med framkomligheten för gång-, cykel- och motorfordonstrafik, sättningar i mark, skador på träd, skador på installationer och anlagda parkytor.

Ansökan

Ansökan görs i våra e-tjänster.

Följ ditt ärende

Den första gången man gör en ansökan skapas ett konto i ärendesystemet Rosy Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
En PIN-kod skickas till den angivna mejlen. Med den går det bra att logga in Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och få en överblick på inskickade gräv- och TA-plans ärenden.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Trafik och resor