Sölvesborgs kommun

Kommunfakta

Bild på kommunhuset, där Sölvesborgs kommun står skrivna i förgyllda bokstäver.

Kommunhuset i Sölvesborgs kommun. Foto: Thomas Fredriksson

Här kan du läsa om kommunens vision, vår värdegrund och våra kärnvärden och vårt kommunvapen och grafiska symbol.

Sölvesborgs kommun bildades den 1 januari 1971 genom en sammanläggning av Gammalstorps kommun, med församlingarna Gammalstorp och Ysane, Mjällby kommun samt Sölvesborgs stad. Vid sammanläggningen år 1971 hade kommunen 15 220 invånare. Sista decemeber 2018 var folkmängden 17 468.

Sölvesborgs vision

Visionen för Sölvesborgs kommun är följande:

Sölvesborg - tillsammans i möjligheternas kommun

Visionen pekar ut den riktning vi vill att kommunen ska utvecklas i.

Strategiska områden

Till hjälp finns de strategiska områdena som berättar vad som är viktigt att fokusera på under de närmsta åren. För Sölvesborgs kommun del är det:

I Sölvesborg finns attraktiva boende för den som vill bo vid havet såväl som på landsbygden, och den unika stadskärnan med dess medeltida historia, ger möjlighet till den mindre stadens lugna puls och utbud. Kommunen väcker uppmärksamhet för sina vackra utemiljöer och välskötta offentliga platser.

Med en central placering och goda kommunikationer till såväl Skåne som till Blekinge, är resande till och från Sölvesborg enkelt, vilket underlättar såväl vardagens arbetspendling som fritidens resor inom och utom Sverige. Ett utbyggt bredband förenklar livet för alla.

Sölvesborg erbjuder ett rikt kultur- och fritidsutbud för alla åldrar oavsett om du väljer att göra det utomhus eller inomhus. De vackra bokskogarna, havet och stränderna och odlingslandskapet lockar ut såväl invånare som besökare i naturen. Det finns ett överraskande stort utbud av kultur, allt från musik, film till teater och evenemang som attraherar besökare från hela världen. Kulturarvet levandegörs och lyfts fram.

Med Agenda 2030 som utgångspunkt arbetar Sölvesborg ambitiöst med en hållbar utveckling för att nuvarande och kommande generationers livsmiljöer ska vara trygga, miljövänliga och ekonomiskt stabila.

I Sölvesborg är man känd för att ha mod och kraft att göra det oväntade.

Med basen i växande och ekonomiskt starka små- och medelstora företag, präglas kommunens företagare av framåtanda, innovation och starkt entreprenörskap. Här kan företagare enkelt hitta affärspartners och nya idéer, och kommunen är känd för sitt goda företagarklimat och höga service till företagare. Det är lätt och går snabbt att etablera nya företag och verksamheter.

Med närheten till högskolor och universitet finns möjligheter att ta del av och få hjälp med den senaste kunskapen för företagen och kommunen. Sölvesborgs kommun är aktiv i samverkan med näringsliv och lärosäten för att uppfylla kompetensbehovet i regionen.

För att säkerställa kommande generationers insteg i arbete och studier, arbetar Sölvesborg aktivt med entreprenörskap i samverkan med företagarna och skolorna.

I kommunens verksamheter finns en hög ambition att arbeta med innovation och utveckling i fokus. Genom ett öppet förhållningssätt till att prova nya sätt att arbeta, finner man ständigt nya vägar för att förbättra servicen till invånarna.

Med fokus på god omsorg med hög kvalitet inom välfärdstjänsterna arbetar kommunen ständigt för att invånarna ska känna trygghet genom livets olika delar.

Genom att arbeta med trygga miljöer, utbildad och engagerad personal möjliggör Sölvesborg en barnomsorg och skola där alla barn, ungdomar och unga vuxna når sin fulla potential i ett livslångt lärande. Sölvesborg erbjuder skolor med så hög kvalitet att även elever från andra kommuner aktivt väljer Sölvesborg som studieort.

Inom Sölvesborg erbjuds en äldreomsorg med trygghet och kvalitet i fokus där alla kan få ett aktivt liv på ålderns höst. För den som har svårt att klara sitt liv utan stöd, oavsett ålder, erbjuds omsorg och service som gör vardag och fritid lättare och meningsfull.

Sölvesborgs kommun arbetar förebyggande mot brott genom att säkerställa trygga livsmiljöer, starka sociala nätverk och hög social välfärd för alla.

Sölvesborg är en kommun där medborgarnas behov står i fokus.

Vi upplevs tillgängliga genom såväl fysiska som digitala mötesplatser och via tydlig och lättförståelig information.

Vi upplevs ge god service och ett ha ett gott och engagerat bemötande vilket inbjuder till dialog och delaktighet.

Vi är effektiva genom att arbeta med ständiga förbättringar och genom att ha en god ekonomisk hushållning inom alla verksamheter.

Sölvesborgs kommun upplevs som en attraktiv arbetsgivare där man som medarbetare kan utvecklas, får ta eget ansvar och uppmuntras till att bidra till ständiga förbättringar. Sölvesborg erbjuder en trygg och säker arbetsmiljö. Genom fokus på medskapande och med värdegrunden värme, närhet och engagemang gör vi alla Sölvesborg till en attraktiv plats i Blekinges framkant.

Fullmäktigemål

För att konkretisera utvecklingsarbetet har fullmäktige beslutat om nio fullmäktigemål som hela kommunens organisation ska arbeta med:

  • Unika miljöer och attraktivt boende genom hela livet
  • Attraktiva utbildningar för livslångt lärande
  • Upplevd trygghet och säkerhet i hela kommunen
  • God tillgänglighet fysiskt och digitalt
  • Tydlig ekonomistyrning och god kontroll
  • Ett brett fritid- och kulturutbud för alla
  • Goda etableringsmöjligheter och ett gott företagsklimat
  • God omsorg med hög kvalitet för olika behov
  • En attraktiv arbetsplats med medborgaren i fokus

Nämndmål

Varje nämnd skapar sedan egna nämndmål som används som verktyg för att nå fullmäktigemålen.

Kommunvapen

Sölvesborgs kommunvapen har sitt ursprung i Sölveborgs stads sigill. Den tidigaste kända användningen av detta sigill är i en fullmakt från den då danska staden Sölvesborg, daterad år 1535. Sigillet bestod av ett kors med fyra liggande figurer som liknade bokstaven S.

Vapnet beskrevs av Kungliga Maj:t så här:

I ett fält av guld ett rött grekiskt kors åtföljt av fyra blå ålar med röd beväring, därest sådan skall komma till användning, de båda till vänster vänstervända och de båda undre störtande.

Sölvesborgs grafiska symbol

Symbolen syns längst upp på hemsidans vänstra kant. Tanken är att symbolen ska kännas modern, förmedla öppenhet och väcka intresse, samtidigt som den gör Sölvesborgs arv och historia rättvisa.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik