Sölvesborgs kommun

Barn- och elevhälsa

Elev blir ompysslad av skolsköterska.

Elev blir ompysslad av skolsköterska.

Alla elever och barn möter under sin tid i skolan eller i förskolan vuxna som ingår i barn- och elevhälsan. Framför allt är det kanske skolsköterskan (skolan) men de möter även specialpedagoger, kurator (skolan), skolpsykologer och skolläkare (skolan).

Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja barnen och eleverna så att de når utbildningens mål. Barn- och elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Behöver ditt barn stöd kontaktar du din skola eller förskola.

Skolsköterska och skolläkare - Elevhälsans medicinska insats (EMI) inom skolan

Skolsköterskan följer elevens utveckling från förskoleklass till högstadiet med fokus på hälsa. Eleverna träffar skolsköterskan regelbundet vid hälsobesök och vaccinationer. Förälder och elev kan alltid ta kontakt med skolsköterskan vid frågor/funderingar om barns hälsa, utveckling, hälsosamtal eller oro kring barnet. Det kan handla om lättare besvär eller oro som påverkar skolarbetet t.ex magont, oklar trötthet, huvudvärk eller misstanke om mobbning. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med rektor, kurator och specialpedagog.

Skolläkare träffas efter överenskommelse med respektive skolsköterska.

Specialpedagog och speciallärare

På förskolan och i skolan finns tillgång till specialpedagoger och/eller speciallärare som arbetar med enskilda barn och elever eller i grupp. Specialpedagoger handleder också kollegor.

De arbetar för att kartlägga hinder och möjligheter i förskolan och skolan samt bidrar med att genomföra pedagogiska utredningar och utföra åtgärdsprogram. Vid behov görs extra anpassningar eller ges särskilt stöd.

Skoldatatek

Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IKT (informations- och kommunikationsteknik) sätts i centrum. Skoldatatek vänder sig till skol- och förskolepersonal som undervisar barn/elever i behov av särskilt stöd och syfte är att:

  • Vara en naturlig del i kommunens barn- och elevhälsa.
  • Medverka till att stimulera och utveckla inkluderande lösningar för barn och elever så att de blir delaktiga i sitt lärande.
  • Ge skol- och förskolepersonal en fördjupad specialpedagogisk kompetens om hur man med hjälp av IT-baserade verktyg kan skapa stimulerande lärandesituationer för barn/elever.
  • Erbjuda skol- och förskolepersonal möjlighet att prova alternativa verktyg och pedagogisk programvara före inköp.
  • Utvärdera nyheter och sprida information om IKT i lärandet för målgruppen.
  • Samverka med berörda intresseorganisationer och föräldrar samt specialpedagogiska skolmyndigheten, skolverket samt vid behov med landstingets hjälpmedelsverksamhet.

Läs mer om Skoldatateket här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolkurator

Skolkuratorn arbetar med enskilda elever, olika elevgrupper samt hjälper till i frågor kring skolutveckling. Skolkuratorns arbete syftar till att stödja elever genom att arbeta kring värdegrundsfrågor samt arbeta mot diskriminering tillsammans med skolans övriga personal.

Psykolog

Psykologerna arbetar på uppdrag av förskolor och skolor. De handleder, ger konsultation och bidrar på olika sätt med psykologisk kompetens och genomför psykologiska utredningar av barn och elever.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg