Sölvesborgs kommun

Centrala barn- och elevhälsan

Den centrala barn- och elevhälsan är en förvaltningsövergripande utvecklingsenhet. Barn och elevhälsans uppdrag är att tillsammans med förvaltning, rektor, specialpedagog, pedagoger och arbetslag arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Det görs genom att bidra med spetskompetenser om barn och ungdomars hälsa, lärande och utveckling utifrån det systematiska kvalitetsarbetet.

Det hälsofrämjande arbetet utgår från ett salutogent perspektiv, där barn och elevhälsan tillsammans med verksamheterna arbetar mot att skapa tillgängliga lärmiljöer för alla för att förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter samt att öka elevernas måluppfyllelse, då välmående och lärande går hand i hand.

Centrala Barn och Elevhälsans uppdrag riktar sig mot förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola samt fritidshem och pedagogisk omsorg. Arbetet sker på individ-, grupp- och organisationsnivå och utgår från en helhetssyn.

Genom en samlad central barn och elevhälsoorganisation kan de specifika yrkesgrupperna:

  • utbyta erfarenheter
  • nyttja varandras kompetenser
  • utvärdera och utveckla arbetsmetoder

Den centrala barn- och elevhälsan utgörs av fyra specialpedagoger, tre psykologer, fem kuratorer och en logoped.

Om du som vårdnadshavare har frågor eller funderingar, börja med att kontakta ditt barns förskola/skola.

Kontakt Elevhälsan
Enhetschef CBEH
Liselott Carlsson
Telefon: 0456-816766
E-post: liselott.carlsson@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg