Sölvesborgs kommun

Friggebod, attefallsåtgärder

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på maximalt 15 kvadratmeter, även uppföra attefallshus på maximalt 30 kvadratmeter. Innan du börjar bygga måste du lämna in en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Friggebod och attefallsåtgärder

Både friggebodar och attefallshus är i många fall bygglovsbefriade men det finns fortfarande mycket att tänka på och förhålla sig till i planeringen av bygget. Ska du bygga ett attefallshus behöver du göra en anmälan och få ett startbesked innan du får påbörja dina åtgärder.

Friggebod

Din planerade friggebod är bygglovsfri om alla punkter stämmer:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15,0 m2
 • taknockshöjden får vara högst 3,0 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns (berörd granne kan godkänna placeringen närmre)
 • den ska alltid hålla 4,5 meter från allmän plats
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Om inte alla punkter ovan stämmer behöver du söka bygglov för din friggebod alternativt göra en anmälan för ett attefallshus.

Länk: Boverkets information om friggebodar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Attefallsåtgärder

Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan och få ett startbesked.

Är din fastighet utpekad som kulturhistoriskt värdefull miljö krävs det alltid bygglov. Du hittar information om kulturhistorisk värdefull bebyggelse i aktuell detaljplan och i Sölvesborgs kommuns översiktplan 2050.
Läs mer i avsnitt 4.1.2 Kulturmiljövård Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och 4.7 Kulturmiljövärden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i översiktsplanen.

Olika varianter av attefallsåtgärder

Komplementbyggnad

En komplementbyggnad är exempelvis förråd, gäststuga eller garage. Den byggnaden får vara upp till 30 kvadratmeter och ha högst fyra meter i nockhöjd. Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Länk: Boverkets information om komplementbyggnad (högst 30 kvadratmeter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Komplementbostadshus

Om attefallshuset ska användas som ett fritidshus eller en permanent bostad kallas det istället för komplementbostadshus. Det får vara upp till 30 kvadratmeter och ha högst fyra meter i nockhöjd. Det ska innehålla alla funktioner som finns i en bostad, till exempel inredning och utrustning för matlagning, personlig hygien och möjlighet att förvara saker. Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter från tomtgräns mot gator och annan mark tillgänglig för allmänheten.

Länk: Boverkets information om komplementbostadshus (högst 30 kvadratmeter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Attefallstillbyggnad

Attefallshuset kan även byggas som en attefallstillbyggnad till ett befintligt bostadshus. Då ska tillbyggnaden vara högst 15 kvadratmeter och högsta höjden är lägre än bostadshusets taknockshöjd.

Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs ett medgivande från de grannar som berörs. Men du måste alltid söka bygglov om du bygger närmare än 4,5 meter till allmän plats.

Länk: Boverkets information om bygglovsbefriad attefallstillbyggnad (högst 15 kvadratmeter) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två takkupor

Det krävs bygglov för att göra en tillbyggnad. Takkupor räknas som en tillbyggnad eftersom de ökar byggnadens volym. Attefallstakkupor är dock undantagna från krav på bygglov. I de flesta fall krävs det en anmälan för att uppföra sådana takkupor. Inom vissa områden får attefallstakkupor inte byggas utan bygglov.

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara bygglovsbefriade attefallstakkupor:

 • de får endast byggas på ett befintligt en- eller tvåbostadshus
 • efter uppförandet får det finnas högst två takkupor på bostadshuset
 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Länk: Boverkets information om bygglovsbefriade takkupor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Att tänka på

Det finns krav som måste vara uppfyllda även om det inte krävs bygglov eller anmälan. Du hittar mer information om det på Boverkets webbplats. Det krävs också tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Länk: Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut