Kvalitetsrapport

Sammanfattning av kvalitetsrapporten läsåret 2019/2020

Följande sammanfattning utgår från de mål som Furulundsskolan definierat under läsåret 19/20. I förekommande fall beskrivs också självskattning samt analys av förbättringsmöjligheter. Uppräkning av icke-definierade mål utelämnas. För kännedom angående utelämnade mål hänvisas till kvalitetsrapporten.
Första målområdet rör utbildningsval där Furulundsskolans studie- och yrkesvägledare utvärderat läsåret. Utvalt målområde: Kännedom om arbetslivets villkor. Valkompetens. Lektion på industriprogrammet samt elprogrammet årskurs 3 har genomförts i syfte att uppfylla målet.
Nästa målområde gäller normer och värderingar, utvärderat av Furulundsskolans skolkurator och skolsköterska. Samtliga mål har arbetats mot. Konkret har det inneburit filmvisning för att motverka mobbing i samtliga klasser åk1. Åk 2 har tagit del av föresläsning i syfte att motverka mobbing och stärka självförtroende i att stå emot grupptryck. Utöver aktiviteter på klassnivå genomförs regelbundet individuella samtal. Skolkuratorer samt skolsköterskan vill inför nästa läsår utöka samarbetet med pedagogisk personal.
Elevernas ansvar och inflytande. Samtliga mål har arbetats mot. Förbättringsmöjligheter finns. För att förbättra elevernas ansvar och inflytande bör skolans lärplattform utnyttjas ännu mer. Klassrådens roll bör betonas i högre utsträckning.
Gällande kunskaper enligt kvalitetsrapporten har två målområden definierats. Dessa är:
● varje elev ska kunna använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande
● varje elev ska ha kunskaper om internationell samverkan och globala samband och kan bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, eurpeiskt och globalt perspektiv
Läsåret genomsyrades av digitalt lärande och den 16 mars övergick skolan till online-undervisning. Skolans pedagogiska personal har kontinuerligt genom kollegialt lärande utvecklat arbetsmetoder i det digitala lärandet. För insamling av av utvärdering, se rektors ansvar.
Gällande bedömning och resultat ska varje elev ta ansvar för sitt lärande och sina studieresultat. Varje elev ska kunna bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven. Resultatet är att måluppfyllelsen har ökat tack vare digitaliseringen. I och med den ökade tillgängligheten kan elever kontinuerligt uppdatera sin kunskapsinhämtning.
I analysen av rektors ansvar konstateras att:
● Furulundskolans elever informeras om programinnehåll och dess utgång.
● Syv arbetar efter en SYV-plan.
● elevinflytande sker genom elevkår som företräder enskild elev. Kursers planering sker i samåd mellan pedagog och elev.
● Furulundskolans elevhälsoteam (EHT) arbetar på flera fronter.
● rektor och enskild pedagog samråder om fortbildningsplanen.
● införlivandet i Teknik-college fortskrider.
● Apl, studiebesök genomförs.
● Skolbiblioteket har ökat bemanningen.
● lärarstudenter tas emot på Furulundsskolan och en särskild VFU-samordnare finns.
● föräldramöte genomförs i åk 1. Utvecklingssamtal varje termin.
Framgångar som identifieras är att antalet sökande på vissa program ökat, att smidig övergång till online-undervisning skedde samt att framtidsboosten blev lyckad.
Utvecklingsområden inför kommande läsår är att utveckla samarbetet mellan lärare i olika kurser,utöka samverkan med högskolor samt att samordna vissa kunskapsområden. Allt till gagn för eleverna.
Läsåret 20/21 prioriteras trygghet och studiero, ökad närvaro samt ökad samverkan mellan lärare i olika kurser/ämnen.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SBKF.SE | 0456-81 66 60