Betyg

Betyg sätts efter en sexgradig skala, A-F, där F är icke godkänt. Nationella kunskapskrav finns finns för betygsstegen E, C och A. För att få betyget D krävs att kunskapskraven för betygssteget E är uppfyllda samt till övervägande del kunskapskraven för C. Samma princip gäller för betygssteget B.

Undervisande lärare ska i enlighet med läroplanen ge fortlöpande information om hur det går i studierna. Varning vid risk för underkänt betyg ges i samband med utvecklingssamtal samt fortlöpande under kursens gång.

Examensbevis ges efter avslutat nationellt eller specialutformat program om du har fått betyg i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår, sammanlagt 2500 poäng. Observera att F räknas som betyg.

För elever som inte uppfyllt kraven för gymnasieskolan utfärdas ett studiebevis.

Utdrag ur betygskatalogen kan skrivas ut under studietiden och innehåller de kurser som du läst och fått betyg i. Detta dokument är en sammanställning av hur studierna gått hittills men det kan inte användas för att söka sig vidare till högre studier. Det är därför viktigt att studieplanen följs för att du inte ska missa några poäng. Man kan även se sina betyg i Vklass.

Under kursens gång går läraren igenom förutsättningarna för kursen:

  • Innehåll och kursmoment
  • Mål- och betygskriterier
  • Examinationsformer, dvs. hur eleverna bedöms och betyg sätts

Kursplanering sker gemensamt med eleverna.

Gå direkt till:

 

FURULUNDSSKOLAN | YNDEVÄGEN 2 | 294 80 SÖLVESBORG

FURULUNDSSKOLAN.SE | FURULUND.EXPEDITION@SOLVESBORG.SE | 0456-81 66 60